Sva prava i obveze članova Udruge kreditnih dužnika Kreda definirana su Statutom Udruge. 

Godišnja članarina je 50,00 kn.

Statut Udruge kreditnih dužnika o članstvu u Udruzi propisuje:

Članak 11.
Članovi i članice Udruge mogu biti redovni, počasni i podupirući. 

Udruga vodi popis članova i članica i popis volontera i volonterki na način sustavnog prikupljanja i obrađivanja podataka. 

Redovnim članom/redovnom članicom Udruge može postati svaka fizička osoba koja uputi obrazloženi zahtjev za članstvom Vijeću Udruge kreditnih dužnika, a koja ispunjava sljedeće uvjete: 

 • da je prethodno surađivala s Udrugom; 
 • da u svom profesionalnom i javnom radu djeluje u skladu s vrijednostima Udruge; 
 • da nije dužnosnik/dužnosnica niti jedne političke stranke; 

Članak 12.
O svim zahtjevima za članstvom raspravlja se na prvom sljedećem sastanku Upravnog odbora od dana primitka zahtjeva za članstvom, nakon čega svoju obrazloženu odluku kandidatu upućuje u roku od 15 dana, a najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Kandidat je dužan u roku od 15 dana od primitka odluke o primanju u članstvo uplatiti članarinu. Članstvo počinje teći danom uplate članarine.

Članak 13.
Počasnim članom/počasnom članicom Udruge može postati ona fizička osoba koja je značajno doprinijela radu i ugledu Udruge ili u svojem javnom djelovanju promovira vrijednosti Udruge. Obrazloženi prijedlog za počasno članstvo upućuje najmanje 5 članova/članica Udruge Upravnom odboru Udruge kreditnih dužnika koji na prvoj sljedećoj sjednici daje svoje mišljenje. Upravni odbor na sljedećoj sjednici Skupštine Udruge Skupštinu upoznaje s prijedlozima za počasno članstvo te svojim mišljenjem. Odluku o počasnom članstvu donosi Skupština. 

Članak 14.
Podupirućim članom/podupirućom članicom Udruge može postati ona pravna i fizička osoba koja doprinosi radu Udruge volontiranjem u Udruzi, stručnim doprinosom ili financijskom ili materijalnom potporom i čiji zahtjev za učlanjenjem prihvati Upravni odbor udruge.

Obrazloženi zahtjev za podupiruće članstvo može uputiti bilo koja pravna ili fizička osoba Upravnom odboru Udruge kreditnih dužnika koje je o tome dužno dostaviti odluku kandidatu u roku od 30 dana.

Upravni odbor KREDA-e je na sjednici Skupštine Udruge Skupštinu dužno upoznati sa svim zahtjevima i odlukama o podupirućem članstvu.

Članak 15.
Prava i obaveze svih članova i članica su:

 • da sudjeluju u radu Udruge i pružaju pomoć,
 • da prisustvuju sjednicama Skupštine,
 • da svojim radom u Udruzi i izvan Udruge doprinose ugledu Udruge,
 • da daju mišljenja i prijedloge,
 • da poštuju odredbe zakona, Statuta i ostalih akata Udruge.

Dodatna prava i obaveze redovnih članova i članica su:

 • da biraju i budu birani u tijela Udruge u skladu sa Statutom,
 • da plaćaju godišnju članarinu. 

Članak 16.
Članstvo u Udruzi prestaje:

 • pismenom izjavom o istupanju iz članstva,
 • neplaćanjem članarine za prethodnih godinu dana,
 • isključenjem, ukoliko svojim djelovanjem i istupanjima našteti ugledu Udruge, danom potvrđivanja odluke Nadzornog odbora,

Članak 17.
Udruga vodi popis svojih članova. Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu/nazivu člana, osobnom identifikacijskom broju (OIB), kategoriji članstva, datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi, datumu prestanka članstva u Udruzi, e-mail adresa, broj mobilnog telefona, podatke o uplati članarine.

Popis članova dostupan je na uvid svim članovima Udruge te nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Popis članova vodi jedan član Upravnog odbora kojeg odlukom imenuje Skupština udruge kreditnih dužnika.

Članak 18.
Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti.

Stegovna odgovornost članova Udruge utvrđuje se u stegovnom postupku.

Stegovni postupak može pokrenuti bilo koji redovni član Udruge.

Stegovni postupak vodi i stegovne mjere izriče Nadzorni odbor.

U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih obveza i odgovornosti, težina povrede i šteta nastala za Udrugu.

Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti može se izreći stegovna mjera isključenja iz udruge.

Član Udruge kojem je izrečena stegovna mjera isključenja iz Udruge ima pravo u roku od 7 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine o isključenju je konačna.

  Uvjeti - Sve