Nacionalna referentna stopa prosječnog troška financiranja hrvatskog bankovnog sektora

Nacionalna referentna stopa (NRS) predstavlja prosječni trošak izvora sredstava hrvatskog bankovnog sektora (banaka i štednih banaka), s obzirom na određeni protekli period, vrstu izvora (depoziti fizičkih osoba, depoziti pravnih osoba iz nefinancijskog sektora, ostali izvori sredstava banaka) i relevantnu valutu. NRS prema tome predstavlja prosječnu kamatu koju bankovni sektor plaća kako bi pribavio sredstva potrebna za kreditno poslovanje.


NRS se koristi kao referentna kamatna stopa za određivanje visine varijabilnog dijela promjenjive kamatne stope na kredite u skladu sa čl. 11a Zakona o potrošačkom kreditiranju (promjenjiva kamatna stopa na kredite definira se kao vrijednost važećeg NRS-a za određeno referentno razdoblje, uvećana za fiksni dio kamatne stope). Za navedene potrebe formirane su sljedeće tri vrste NRS-a:

  • NRS za depozite fizičkih osoba (izračunava se za valute HRK i EUR) – NRS1,
  • NRS za depozite fizičkih osoba i nefinancijskog sektora (izračunava se za valute HRK i EUR) – NRS2,
  • NRS za sve glavne izvore sredstava od svih fizičkih i pravnih osoba, uključujući i one iz financijskog sektora (izračunava se za valute HRK, EUR, CHF i USD) – NRS3.


Svaka od gore navedenih NRS-a izračunava se za svako razdoblje od 3, od 6 i od 12 mjeseci i označava se oznakom 3M, 6M i 12M. Kratica svakog NRS-a sadržavat će jasnu naznaku Obuhvata sredstava, sukladno objavljenim podacima HNB-a (Obuhvat 1, 2 ili 3), naznaku razdoblja za koje se izračunava, te oznaku valute. Primjerice, tromjesečna NRS, formirana na temelju podataka o depozitima fizičkih osoba (Obuhvat 1) u kunama, bit će označena kao „3M NRS1 za HRK“

NRS - povijesna kretanja

  Referentne stope - Sve