Udruga kreditnih dužnika – KREDA

II OIB: 39392329415 II IBAN: HR57 23900011100947875 II Gruška 18, Zagreb II mob: (92) 327 1778 II e-mail: voditelj@kreda.org II


Udruga kreditnih dužnika – KREDA, udrugu je koja se baviti zaštitom potrošača korisnika usluga financijskih i kreditnih institucija.


STATUT Udruge kreditnih dužnika

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se statutom (dalje: Statut) uređuje naziv udruge, skraćeni naziv, sjedište udruge; zastupanje , izgled pečata udruge; ciljevi udruge; područja djelovanja udruge sukladno ciljevima; ciljane skupine udruge; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge;  način osiguranja javnosti djelovanja udruge; uvjeti i način učlanjivanja u udrugu, prestanak članstva, prava, obveze i odgovornosti članova, stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova; tijela udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata u tijelima upravljanja te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izbor i opoziv likvidatora udruge; prestanak postojanja udruge; imovina udruge, te način stjecanja i raspolaganja imovinom udruge; postupak s imovinom u slučaju prestanka udruge; način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge i druga pitanja od značaja za udrugu ‘Udruga kreditnih dužnika’.

Članak 2.

Naziv udruge glasi: Udruga kreditnih dužnika (u daljnjem tekstu: Udruga).

Skraćeni naziv Udruge glasi: Udruga Kreda.

Članak 3.

Sjedište Udruge je u Zagrebu.

Odluku o promjeni sjedišta, adresi i promjeni adrese sjedišta Udruge donosi Skupština Udruge (dalje: Skupština).

Članak 4.

Udrugu zastupaju svi članovi Upravnog odbora. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

Članak 5.

Udruga ima pečat.

Pečat Udruge je pravokutnog oblika, dimenzija 47 mm x 18 mm s tekstom: UDRUGA KREDITNIH DUŽNIKA Zagreb i logom Udruge koji prikazuje jednostavno stiliziranu kuću koja se sastoji od jednog prozorskog krila (s jednom poprečnom i jednom vertikalnom prečkom unutar prozorskog krila) nadsvođenog s jednostavno stiliziranom dvostrešnim krovištem. Logo je prikazan u linearnoj perspektivi.

Pečat čuva osoba ovlaštena za zastupanje udruge.

Pečat su ovlašteni koristiti članovi Upravnog odbora.

II. CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA, CILJANE SKUPINE I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 6.

Ciljevi:

 • Zaštita prava potrošača korisnika kreditnih i financijskih usluga i proizvoda;
 • unaprjeđivanje zakonske i podzakonske regulative kojim se ureduje poslovanje pružatelja i potrošača korisnika financijskih usluga i proizvoda u svrhu zaštite gospodarskih prava potrošača;
 • uspostavljanje odnosa između pružatelja i potrošača korisnika financijskih usluga i proizvoda koji su usklađeni s pozitivnim zakonskim propisima RH i pravnom stečevinom EU;
 • poticanje razvoja i unaprjeđivanja rada postojećih i novih nadzornih tijela nadležnih za zaštitu potrošača korisnika financijskih usluga i proizvoda u svrhu zaštite gospodarskih prava potrošača;
 • poticanje umrežavanja i sinergijskog djelovanja raznih organizacijskih oblika koji u ciljevima imaju zaštitu potrošača korisnika financijskih usluga i proizvoda;
 • razvoj i poticanje novih modela pružanja financijskih usluga i proizvoda koji počivaju na etičkim načelima.

Članak 7.

Područja djelovanja Udruge sukladno ciljevima su:

 • ljudska prava, međunarodna suradnja i socijalna djelatnost

Članak 8.

Ciljane skupine Udruge s obzirom na članstvo i/ili korisnike prema kojima je udruga usmjerena su:

 • potrošači

Članak 9.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge su:

 • Poticanje i razvoj svih oblika pravne zaštite potrošaca korisnika financijskih usluga i proizvoda protiv postupaka kreditnih i ostalih financijskih institucija koji štete potrošacima korisnicima kredita i ostalih financijskih proizvoda i usluga;
 • Zalaganje za jasno definiranje uvjeta pod kojima kreditna institucija može mijenjati kreditne uvjete koji su usklađeni s pozitivnim zakonskim propisima RH i pravnoj stecevini EU
 • Zalaganje za jasno i transparentno obrazlaganje postupaka kreditnih institucija kojima se mijenjaju uvjeti i cijene njihovih usluga i proizvoda;
 • Zalaganje za onemogucavanje prakse ucestalog i netransparentnog mijenjanja rate/anutieta korisnicima kredita;
 • Zalaganje za pravedne uvjete kreditiranja građana od kreditnih institucija u RH;
 • Poticanje nadležnih institucija na donošenje pravne regulative kojom bi se zaštitio položaj korisnika kredita;
 • Priprema i poduzimanje svih legalnih akcija u cilju osvještavanja i upozoravanja javnosti na odluke nadležnih institucija kojima se direktno iii indirektno šteti potrošacima korisnicima financijskih usluga i proizvoda; zalaganje za strogo i transparentno definiranje marže banaka prema standardima uobicajenim u Europskoj uniji;
 • Rad na poboljšanju položaja korisnika kredita kod kreditnih institucija u RH;
 • Informiranje i savjetovanje korisnika kreditnih i financijskih usluga o njihovim pravima putem direktnog rada s njima, seminara, neformalnog obrazovanja, okruglih stolova, konferencija i slicnih edukativnih i aktivnosti i telefona, sukladno pozitivnim propisima;
 • Informiranje clanova Udruge i javnosti putem društvenih mreža i javnim priopcenjima, organiziranje i aktiviranje clanova Udruge;
 • Konstantna strucna edukacija i podizanje kompetencija redovnih clanova Udruge za provođenje planiranih djelatnosti; ukazivanje na neistinite informacije kojima se banke koriste u propagandno-marketinškim akcijama, komentiranje i demantiranje istih;
 • Izdavanje publikacija i produciranje sadržaja za potrebe Internet izdavaštva;
 • Organizacija javnih tribina, predavanja, radionica,  seminara i drugih slicnih skupova; prikupljanje podataka o uvjetima i postupcima kreditnih institucija u kreditiranju potrošaca korisnika financijskih usluga i proizvoda i ostalim poslovnim praksama kreditnih i financijskih institucija i ustupanje javnosti tih podataka; prikupljanje i obrada podataka o provedbi zakona kojima se regulira zaštita potrošaca kreditnih i financijskih usluga i proizvoda;
 • jacanje suradnje s organizacijama civilnog društva, poslovnim sektorom i nevladinim sektorom u Republici Hrvatskoj i izvan nje.

 

III. JAVNOST DJELOVANJA UDRUGE

Članak 10.

Rad Udruge je javan. Javnost djelovanja Udruge osigurava se:

 • izvješćivanjem članova o radu Udruge na sjednicama tijela Udruge,
 • izradom i objavljivanjem godišnjih i projektnih opisnih i financijskih izvještaja o radu Udruge,
 • korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, društvene mreže i slično),
 • javnim priopćavanjem,
 • organiziranjem posebnih događanja,
 • na druge odgovarajuće načine.

IV. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 11.

Članovi i članice Udruge mogu biti redovni, počasni i podupirući. 

Udruga vodi popis članova i članica i popis volontera i volonterki na način sustavnog prikupljanja i obrađivanja podataka. 

Redovnim članom/redovnom članicom Udruge može postati svaka fizička osoba koja uputi obrazloženi zahtjev za članstvom Vijeću Udruge kreditnih dužnika, a koja ispunjava sljedeće uvjete: 

      a) da je prethodno surađivala s Udrugom; 
      b) da u svom profesionalnom i javnom radu djeluje u skladu s vrijednostima Udruge; 
      c) da nije dužnosnik/dužnosnica niti jedne političke stranke; 

Članak 12.

O svim zahtjevima za članstvom raspravlja se na prvom sljedećem sastanku Upravnog odbora od dana primitka zahtjeva za članstvom, nakon čega svoju obrazloženu odluku kandidatu upućuje u roku od 15 dana, a najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Kandidat je dužan u roku od 15 dana od primitka odluke o primanju u članstvo uplatiti članarinu. Članstvo počinje teći danom uplate članarine.

Članak 13.

Počasnim članom/počasnom članicom Udruge može postati ona fizička osoba koja je značajno doprinijela radu i ugledu Udruge ili u svojem javnom djelovanju promovira vrijednosti Udruge. Obrazloženi prijedlog za počasno članstvo upućuje najmanje 5 članova/članica Udruge Upravnom odboru Udruge kreditnih dužnika koji na prvoj sljedećoj sjednici daje svoje mišljenje. Upravni odbor na sljedećoj sjednici Skupštine Udruge Skupštinu upoznaje s prijedlozima za počasno članstvo te svojim mišljenjem. Odluku o počasnom članstvu donosi Skupština. 

Članak 14.

Podupirućim članom/podupirućom članicom Udruge može postati ona pravna i fizička osoba koja doprinosi radu Udruge volontiranjem u Udruzi, stručnim doprinosom ili financijskom ili materijalnom potporom i čiji zahtjev za učlanjenjem prihvati Upravni odbor udruge.

Obrazloženi zahtjev za podupiruće članstvo može uputiti bilo koja pravna ili fizička osoba Upravnom odboru Udruge kreditnih dužnika koje je o tome dužno dostaviti odluku kandidatu u roku od 30 dana.

Upravni odbor KREDA-e je na sjednici Skupštine Udruge Skupštinu dužno upoznati sa svim zahtjevima i odlukama o podupirućem članstvu.

Članak 15.

Prava i obaveze svih članova i članica su:

      a) da sudjeluju u radu Udruge i pružaju pomoć,
      b) da prisustvuju sjednicama Skupštine,
      c) da svojim radom u Udruzi i izvan Udruge doprinose ugledu Udruge,
      d) da daju mišljenja i prijedloge,
      e) da poštuju odredbe zakona, Statuta i ostalih akata Udruge.

Dodatna prava i obaveze redovnih članova i članica su:

      a) da biraju i budu birani u tijela Udruge u skladu sa Statutom,
      b) da plaćaju godišnju članarinu. 

Članak 16.

Članstvo u Udruzi prestaje:

       a) pismenom izjavom o istupanju iz članstva,
       b) neplaćanjem članarine za prethodnih godinu dana,
       c) isključenjem, ukoliko svojim djelovanjem i istupanjima našteti ugledu Udruge, danom potvrđivanja odluke Nadzornog odbora.

Članak 17.

Udruga vodi popis svojih članova. Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu/nazivu člana, osobnom identifikacijskom broju (OIB), kategoriji članstva, datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi, datumu prestanka članstva u Udruzi, e-mail adresa, broj mobilnog telefona, podatke o uplati članarine.

Popis članova dostupan je na uvid svim članovima Udruge te nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Popis članova vodi jedan član Upravnog odbora kojeg odlukom imenuje Skupština udruge kreditnih dužnika.

Članak 18.

Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti.

Stegovna odgovornost članova Udruge utvrđuje se u stegovnom postupku.

Stegovni postupak može pokrenuti bilo koji redovni član Udruge.

Stegovni postupak vodi i stegovne mjere izriče Nadzorni odbor.

U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih obveza i odgovornosti, težina povrede i šteta nastala za Udrugu.

Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti može se izreći stegovna mjera isključenja iz udruge.

Član Udruge kojem je izrečena stegovna mjera isključenja iz Udruge ima pravo u roku od 7 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine o isključenju je konačna.

V. UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE

Članak 19.

Članovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno na Skupštini i putem izabranih predstavnika u drugim tijelima Udruge.

Tijela Udruge su:

 • Skupština,
 • Upravni odbor,
 • Nadzorni odbor. 

Članak 20.

Skupština
Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.

Skupštinu čine svi redovni članovi Udruge.

Članak 21.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.

Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake 4 godine.

Članak 22.

Sjednice skupštine saziva Upravni odbor.
Skupština se saziva najmanje 7 dana prije održavanja sjednice pozivom koji se upućuje svim članovima Udruge putem pošte, e-maila, SMS-a ili usmeno. Poziv na sjednicu sadrži prijedlog dnevnog reda sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Članak 23.

Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva Upravni odbor Udruge na vlastitu inicijativu ili na zahtjev Nadzornog odbora ili najmanje 1/3 redovnih članova Udruge.  

U svom zahtjevu za sazivanje izvanredne sjednice Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.  Ako Upravni odbor ne sazove izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, sazvati će je predlagatelji.

Postupak sazivanja izvanredne sjednice Skupštine istovjetan je postupku opisanom u prethodnom članku.

Članak 24.

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, sjednicu Skupštine saziva posljednja izabrana osoba ovlaštena za zastupanje koja je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili najmanje tri člana Udruge koji su upisani u Popis članova prije isteka mandata tijela udruge.

Članak 25.

Skupština pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih redovnih članova Udruge. Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina. Glasovanje na sjednicama Skupštine je javno. Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasuje tajno. O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Udruge.  

Članak 26.

Skupština ima sljedeća prava i obveze:

 • usvaja Statut i njegove izmjene i dopune
 • bira i razrješava Upravni odbor i Nadzorni odbor
 • bira i razrješava likvidatora Udruge
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
 • usvaja godišnje financijsko izvješće
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge
 • donosi odluku o statusnim promjenama
 • određuje postojanje, iznos i dinamiku plaćanja članarine,
 • odlučuje o prigovorima i žalbama članova Udruge,
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.

Članak 27.

Upravni odbor čine tri člana.

Upravni odbor obavlja izvršne i druge poslove određene Statutom.

Članak 28.

Upravni odbor bira Skupština na mandat od 4 godine.

Ista osoba može više puta biti birana za člana Upravnog odbora.

Za svoj rad Upravni odbor je odgovoran Skupštini kojoj podnosi godišnje izvješće o svom radu.

Članak 29.

Upravnom odboru može prestati mandat prije isteka vremena na koje je biran:

 • na vlastiti zahtjev,
 • u slučaju nemogućnosti obavljanja dužnosti duljem od 6 mjeseci, te
 • opozivom.

Članak 30.

Do opoziva člana Upravnog odbora može doći zbog povreda članskih odgovornosti sukladno Statutu.

Postupak za opoziv člana Upravnog odbora može se pokrenuti na zahtjev najmanje 1/3 redovnih članova Udruge.

O zahtjevu za opoziv raspravlja se i odlučuje na izvanrednoj sjednici Skupštine koja se saziva u skladu s odredbama ovog Statuta.

Članak 31.

U slučaju prestanka mandata Upravnog odbora prije isteka vremena na koje je biran ili u slučaju opoziva, provodi se postupak izbora novog Upravnog odbora za preostali dio mandata na izvanrednoj sjednici Skupštine.

Upravni odbor donosi odluke većinom glasova svojih članova.

Članak 32.

Upravni odbor ima sljedeća prava i obveze:

 • odgovara za zakonitost rada Udruge,
 • vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine ,
 • odgovoran je za podnošenje godišnjeg financijskog izvješća i godišnjeg izvješća o radu Skupštini,
 • predlaže skupštini plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu,
 • predlaže izmjene i dopune Statuta Udruge,
 • predlaže projekte i programe Udruge i slično,
 • dostavlja zapisnik sa sjednica Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga,
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Udruge.

Članak 33.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor sastoji se od predsjednika i dva člana koje bira Skupština.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti ujedno i članovi drugih tijela upravljanja Udruge.

Nadzorni odbor radi na sjednicama koje najmanje jedanput mjesečno saziva njegov predsjednik a odluke donosi većinom glasova.

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 godine i mogu biti izabrani za još jedan mandat.

Članu Nadzornog odbora mandat može prestati i prije vremena na koje je izabran, ako bude razrješen od strane Skupštine.

Članak 34.

Nadzorni odbor obavlja slijedeće poslove:

 • nadzire zakonitost u financijskom poslovanju udruge,
 • nadzire izvršavanje zakonskih, ugovornih i drugih obveza,
 • prati i analizira ostvarenje financijskog plana Udruge,
 • nadzire provođenje određenih odluka koje mu se dostavljaju na uvid,
 • nadzire provođenje odluka svih izvršnih tijela Udruge.

Sva tijela udruge dužna su omogućiti Nadzornom odboru uvid u sve spise, te mu dati potrebne obavijesti o svojoj djelatnosti.

O obavljenom nadzoru Nadzorni odbor jednom godišnje podnosi pismeno izvješće Upravnom odboru, te na redovnom zasjedanju Skupštine Udruge.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova svojih članova.

Članak 35.

Udruga može osnivati tijela potrebna za ostvarivanje svojih ciljeva u skladu sa Statutom.

Odluku o osnivanju tijela donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

U odluci o osnivanju tijela utvrđuje se sastav tijela, ciljevi osnivanja, prava i obveze tijela i članova tijela te vrijeme na koje se tijelo osniva.

VI. UDRUŽIVANJE UDRUGA I USTROJSTVENI OBLICI UDRUGA

Članak 36.

Udruga se može udruživati u domaće i međunarodne saveze ili zajednice udruga i učlanjivati se u domaće i međunarodne udruge i institucije.  Odluku o udruživanju i učlanjivanju donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

Članak 37.

Udruga može osnovati podružnice u drugim gradovima na području Republike Hrvatske. Podružnice se osnivaju radi ostvarenja ciljeva te učinkovitijeg djelovanja Udruge. Podružnice nemaju svojstvo pravne osobe.  Odluku o osnivanju i ukidanju podružnica donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

Članak 38.

Unutarnji ustroj, nadležnost te ostala prava i obveze podružnica uređuju se Pravilnikom o radu podružnica.  Pravilnik o radu podružnica mora biti u skladu sa Statutom, a donosi ga Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

VII. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM

Članak 39.

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima,
 • novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,
 • financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora,
 • druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom,
 • njezine nepokretne i pokretne stvari, te
 • druga imovinska prava.

Članak 40.

Udruga raspolaže svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa zakonom.

O raspolaganju imovinom odlučuje Upravni odbor.

VIII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE

Članak 41.

Udruga prestaje postojati:

 • odlukom Skupštine o prestanku Udruge,
 • odlukom Skupštine o pripajanju drugoj udruzi, spajanju s drugom udrugom, podjelom udruge razdvajanjem,
 • u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

Odluke Skupštine iz prethodnog stavka donose se dvotrećinskom većinom svih članova Udruge.

Članak 42.

Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruga.

Likvidatora bira i opoziva Skupština.

Članak 43.

U slučaju prestanka postojanja Udruge, imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, na osnovi odluke Skupštine.

U slučaju da da se iz bilo kojeg razloga Skupština ne može sastati i donijeti odluku iz prethodnog stavka, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem je području sjedište Udruge.

IX. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 44.

Ako postoji spor između članova Udruge koji otežava ili onemogućava rad Udruge te se ne može riješiti kroz postupke propisane ovim Statutom, članovi Udruge dužni su pokušati taj spor riješiti mirenjem na Skupštini.

Ako postupak mirenja ne uspije, članovi Udruge spor rješavaju pred mjesno nadležnim općinskim sudom.

Članak 45.

Članovi Udruge u svim poslovima od interesa i značaja za Udrugu moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost Udruge.

U obavljanju djelatnosti Udruge članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa Udruge.

Članak 46.

U slučaju da su privatni interesi člana Udruge u suprotnosti s interesom Udruge ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristran rad člana Udruge u obavljanju djelatnosti Udruge, član Udruge koji se zatekne u sukobu interesa dužan je o tome bez odlaganja izvijestiti Upravni odbor i, ako je moguće, izuzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti.

Članak 47.

U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa, bilo koji član Udruge može zatražiti mišljenje Nadzornog odbora.

U slučaju pojavljivanja mogućeg sukoba interesa Nadzorni odbor je dužan razriješiti ga tako da zaštiti interes Udruge.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 48.

Statut Udruge odnosno izmjene i dopune Statuta donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja prisutnih redovnih članova Udruge nakon provedene rasprave.

Članak 49.

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti najmanje 1/3 redovnih članova udruge.  Inicijativa za izmjene i dopune Statuta podnosi se u pisanom obliku Upravnom odboru koji je prijedlog izmjena i dopuna dužan uvrstiti na dnevni red prve sljedeće sjednice Skupštine. Prijedlog izmjena i dopuna statuta mora sadržavati novu formulaciju članaka Statuta čije se izmjene i dopune predlažu uz obrazloženje prijedloga.

Članak 50

Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Upravni odbor.

Članak 51.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Ivan Kontrec, član Upravnog odbora i osoba ovlaštena za zastupanje

U Zagrebu, 02.11.2015. godine