Povlačite tužbu za preplaćene kamate? Banka plaća trošak!

Objavljeno: 13. 04. 2016.

Dva korisnika kredita koji su svoje kredite konvertirali iz švicarskog franka u eurske, povukli su tužbu za preplaćene kamate protiv banke.

Prvostupanjski sud je presudom odbio zahtjev banke, odnosno tuženika da mu se naknadi parnični trošak. Sud je takav zahtjev ocijenio neosnovanim.

Kao osnovu za donošenje takve odluke sud je naveo da je tužiteljica tijekom postupka istaknula kako je stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o potrošačkom kreditiranju od 30.rujna 2015. godine, tuženik dostavio prijedlog za konverziju kredita a koji je ona prihvatila te je došlo do sklapanja dodatnog ugovora o kreditu.  

Sklapanjem tog dodatka, parnične stranke su ujedno spor riješile mirnim putem jer je banka kao tuženik udovoljila tužbi i tužbenom zahtjevu. Sklapanjem aneksa ugovora zamijenjena je i sporna ništetna odredba ugovora, sa retroaktivnim učinkom. Tužitelj je posebno istaknuo da do spora ne bi ni došlo da je banka odmah postupila po presudi Visokog trgovačkog suda u kolektivnom sudskom procesu u slučaju „Franak“.

Tužitelj je istaknuo zahtjev prema sudu da mu banka naknadi parnični trošak što je sud prihvatio tako da je sav trošak sudskog postupka pao na teret banke!

Županijski sud u Osijeku potvrdio je rješenje prvostupanjskog suda i naložio banci da naknadi tužitelju parnični trošak u roku od 15 dana.

Udruga kreditnih dužnika - Kreda pozdravlja presude kojima je dosuđeno da parnični trošak plaća ona strana koja je nezakonito poslovala i oštetila klijenta pa je jedina ispravna odluka ona da i ta strana snosi trošak u cijelosti.

  Novosti - Sve