Neobjašnjiva logika županijskih sudova - banke ponovo zaštićene

Neobjašnjiva logika županijskih sudova - banke ponovo zaštićene Objavljeno: 06. 09. 2016.

Udruga kreditnih dužnika - KREDA upozorava da su na štetu građana pojedini županijski sudovi izmijenili odluke općinskih sudova kojima su korisnici kredita u švicarskim francima oslobođeni plaćanja sudskog troška zbog povlačenja tužbi protiv nezakonitog ponašanja banaka. Prvostupanjskim je presudama većina tužitelja bila oslobođena plaćanja troškova postupka, a banke su bile te koje su morale namiriti parnični trošak tužiteljima.

Sudske postupke su korisnici kredita u švicarskim francima pokrenuli kako bi im banke vratile nezakonito oduzet novac, što je dokazano pravomoćnom presudom Visokog trgovačkog suda VTSRH broj Pž-7129/13-4 od 13. lipnja 2014.

Nakon provedene konverzije prema Zakonu o potrošačkom kreditiranju iz 2015., kojeg je jednoglasno izglasao Hrvatski Sabor, većina korisnika kredita u švicarskim francima povlačila tužbe za preplaćeni iznos kamata, jer su provedbom konverzije dijelom namirili svoja potraživanja koja su pokušavali ostvariti sudskim putem. Općinski sudovi su mahom donosili odluke kojima se tužitelji-korisnici kredita oslobađaju plaćanja parničnog troška jer je uslijedio Zakon. Udruga kreditnih dužnika Kreda podsjeća da nisu korisnici kredita bili ti koji su prouzročili nezakonito ponašanje banaka. Zakon je omogućio bankama da umanje potencijalnu štetu koja je mogla nastati uslijed ogromnog broja tužbi koje bi sasvim izvjesno izgubile te bi banke morale vratiti hrvatskom građanima i više od 3 milijarde kuna koje su nezakonito oduzele.

Međutim, nakon donesenih prvostupanjskih rješenja kojima su banke bile dužne platiti parnični trošak jer su ga one i izazvale, pojedini županijski sudovi su naknadno svojim odlukama preinačili odluke prvostupanjskog suda, na način da su obvezali tužitelja na naknadu troškova banci.

Žalosno je da se nakon provedene konverzije temeljem koje su korisnici kredita trebali biti zaštićeni i ostvariti svoje pravo, isti obvezuju na plaćanje visokih parničnih troškova.

Ako uz prethodno navedeno uzmemo u obzir da svi dodaci ugovorima nakon konverzije sadrže sve elemente koje su tužitelji potraživali u svom tužbenom zahtjevu, svaka drugačija odluka u ovoj vrsti postupka bila bi u suprotnosti sa zakonskim odredbama.

Udruga Kreda smatra da nakon što je provedbom konverzije konkretno utvrđeno kako su korisnici kredita u švicarskim francima svoju obvezu po kreditu, usporedno sa korisnicima kredita koji su u istom vremenskom periodu bili korisnici kredita u eurima, pretplatili za iznos koji prelazi svaku prihvatljivu granicu, bilo bi nesavjesno od istih očekivati podmirivanje parničnog troška u sporovima za čije su pokretanje imali pravnu osnovu u odluci Visokog Trgovačkog suda Republike Hrvatske broj Pž-7129/13.

Očito je predizborno vrijeme obećanja zgodan trenutak za takve odluke sudova.

Udruga kreditnih dužnika - KREDA

  Novosti - Sve